top of page
1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
- ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА
- ОПШТИ ПОДАЦИ - П1
- ОПШТИ ПОДАЦИ - П2
2. ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ
- ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ - 2
3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ
4. ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ - П1
-ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ - П2

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

bottom of page